Main content

Для запису до бібліотеки читач подає паспорт, або паспорт батьків, фотографію, отримує читацький квиток. Докладніше у правилах користування бібліотекою. 

 

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
комунальним закладом
«ОБЛАСНа БІБЛІОТЕКа ДЛЯ ЮНАЦТВА» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування бібліотекою розроблені відповідно до законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», на основі «Типових правил користування бібліотеками в Україні», відповідно до Статуту бібліотеки та інших нормативно – правових документів.

1.2. Ці Правила визначають основні засади обслуговування користувачів бібліотеки.

1.3. Правила є основним документом, який регламентує взаємовідносини між користувачами і бібліотекою, визначає права та обов’язки користувачів і працівників бібліотеки та є обов’язковими для виконання.

2. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають  право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), читального залу, дистанційного обслуговування через віртуальні представництва бібліотеки, бібліотечні пункти.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що і громадяни України.

2.3. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом.

2.4. Користувачі бібліотеки мають право безкоштовно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат та інтернет-представництва бібліотеки; отримувати консультаційну допомогу в процесі пошуку та виборі джерел інформації; одержувати в тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, документи або їх копії по міжбібліотечному абонементу; отримувати доступ до електронних інформаційних ресурсів, брати участь у соціокультурних заходах, що їх проводить бібліотека, та входити до читацьких рад.

2.5. Користувачі мають право одержати документи в відділі абонементу для опрацювання поза бібліотекою терміном до 14 днів, про що робиться запис у читацькому формулярі. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 5 днів. Користувачі мають право продовжити термін користування документами  особисто або по телефону.

2.6. Кількість документів, що видають для користування у читальному залі та секторі мистецтва не обмежується.

2.7. Користувачі, які не можуть відвідувати бібліотеку через обмежені фізичні можливості чи інші значимі обставини, мають право отримувати документи поза межами бібліотеки через працівників бібліотеки.

2.8.Користувачі мають право використовувати програмне забезпечення та комп’ютерне устаткування для навчання, пошуку необхідної інформації у мережі Інтернет; доступ до будь-яких категорій веб-сайтів (соціальних мереж, чатів, електронної пошти, ігор), окрім тих інформаційних ресурсів, які містять інформацію, що суперечить чинному українському або міжнародному законодавству.

3. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до бібліотеки фізичні особи пред’являють документ, що посвідчує особу та заповнюють реєстраційну картку (формуляр), в якій зазначають прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, освіту, контактний телефон. Особи віком до 16 років пред’являють документ батьків або інших законних представників за їх згоди.

3.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» також надається письмова згода на обробку персональних даних.

3.3. Реєстрація віртуальних користувачів, яким послуги надаються виключно через веб-сайт бібліотеки, здійснюється без використання персональних даних.

3.4. У разі зміни місця проживання користувач повинен повідомити про це у місячний термін.

3.5. За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач  розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря

3.6. Користувачі повинні дбайливо ставитися до документів бібліотечного фонду, при одержанні документів перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі – відповідальність за виявлені у книзі дефекти несе користувач.

3.7. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати збитки реальної вартості документа, яку визначає комісія з роботи з фондом. У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА, користувач за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом (чи копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою- фондоутримувачем в залежності від цінності видання.

3.8. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть батьки, або інші законні представники, під наглядом яких він перебуває.

3.9. Користувачі зобов’язані виконувати Правила користування бібліотекою та дотримуватися режиму її роботи. Користувачі, які порушують Правила користування бібліотекою, можуть бути позбавлені права користування нею на термін до 1 року. Матеріали про злісне порушення Правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.10. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші у приміщеннях, де здійснюється бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів; дотримуватись правил поведінки в бібліотеці, ввічливо спілкуватись з персоналом та її відвідувачами, не чинити дій, які можуть зашкодити роботі бібліотекаря та користувачів.

3.11. Особи з великогабаритними речами (сумками, пакетами), в стані наркотичного та алкогольного сп’яніння, в неохайному вигляді, з тваринами (виняток для користувачів у супроводі собаки-поводиря) у бібліотеку не допускаються. Палити в бібліотеці забороняється.

3.12. Користувачам не дозволяється заходити до службових приміщень, користуватися службовими телефонами, без дозволу адміністрації бібліотеки поширювати листівки, оголошення, рекламні матеріали.

3.13. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з законодавством.

3.14. Користувачам не дозволяється вносити будь-які зміни в технічні та програмні параметри комп’ютерної техніки, самостійно знищувати будь-які файли з комп’ютера. Бібліотека не несе відповідальності за збереження файлів користувача на комп’ютерах бібліотеки.

4. ПРАВА БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Вимагати від користувачів виконання Правил користування бібліотекою.

4.2. Надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства та встановлювати пільги для окремих категорій користувачів бібліотеки.

4.3. Встановлювати види і розміри компенсацій за нанесення матеріальних збитків, у т.ч. за пошкодження документів, майна бібліотеки, інформаційної та охоронної систем, псування електронного та іншого обладнання.

4.4. Звертатися до судових органів за відшкодуванням завданих бібліотеці збитків.

4.5. Позбавляти користувачів, які порушують Правила, чи завдають шкоди бібліотечному фонду, майну, права користуватися бібліотекою терміном до 1 року.

4.6. Надавати дозвіл ЗМІ та фізичним особам на проведення фото-, теле- та відеозйомок.

4.7. Захищати створені бібліотекою бази даних, інші об’єкти інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством.

4.8. Створювати читацькі ради.

5. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

5.1 Дотримуватися відповідних стандартів, норм та правил, встановлених у галузі бібліотечної справи.

5.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. платні, через наочні матеріали та сайт бібліотеки.

5.3. Здійснювати обробку персональних даних з метою забезпечення врегулювання майнових відносин із користувачами, пов’язаних з бібліотечним обслуговуванням та для складання статистичної звітності. Використовувати відомості про користувачів бібліотеки, їх інтереси тільки з науковою метою та у знеособленому вигляді (для статистичної звітності, соціологічних досліджень тощо), а в інших випадках – за їх згодою.

5.4. Створювати комфортні умови для забезпечення права користувачів на вільний доступ до інформації та використання бібліотечних ресурсів.

5.5. Розвивати інформаційні технології, систему довідково-бібліографічного апарату та веб-сайт бібліотеки.

5.6. Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками; сприяти підвищенню культури читання.

5.7. Дотримуватись кодексу етики бібліотекаря і культури обслуговування користувачів.

5.8. Задовольняти інформаційні потреби користувачів через діяльність при бібліотеці клубів та об’єднань за інтересами.

5.9. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

5.10. Враховувати читацькі запити при формуванні фонду, здійсненні соціокультурної діяльності.

5.11. Звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.